11 feb

Speel eens Lingo op je digibord, bv om voorkennis te activeren

Een digibord is op vele manieren in te zetten en aan Pabo HAN trainen we onze studenten in het gebruik van zowel Prowise als Gynzy. Voordat een student aan zijn stage begint, kent hij de basisbeginselen van het digibord al. Maar er is zoveel meer te ontdekken en de kunst is om het digibord betekenisvol (en activerend) in te zetten. Vandaar een blogje over deze tool die in Gynzy te vinden is.

Lingo in Gynzy

Hoe te gebruiken?

Natuurlijk kun je Lingo vullen als juf/meester met de woorden die op dat moment geleerd moeten worden. Om de beurt voor het bord of in groepjes  een letter raden… Maar het wordt pas echt interessant als je je leerlingen zelf woorden laat verzinnen, samen in groepjes. En dan maar spelen tegen elkaar! Denk eens aan woorden uit een bepaald thema, bij een spellingsregel… De mogelijkheden zijn eindeloos. Of wat dacht je van het inzetten van dit spel bij het activeren van de voorkennis? Bijvoorbeeld bij het thema lente of romeinen: aan welke woorden denk je? Kan een ander groepje ze raden? Wat betekenen deze woorden…

24 aug

Is de tablet passé onder jongeren?

“Tablet helemaal passé”, kopt De Tijd. Bij 16- tot 25-ja­ri­ge zakte het per­cen­ta­ge ta­blet­ge­brui­kers terug van 57 naar 28 pro­cent. In het artikel geven zij een aantal verklaringen daarvoor. Zo zou bijvoorbeeld de smartpho­ne de rol over nemen van de ta­blet, onder andere omdat de grens tus­sen bei­den sterk ver­vaag­de en smartphones steeds groter zijn geworden. Daarnaast is een smartpho­ne ook een ‘per­soon­lij­ker’ toe­stel, ter­wijl een ta­blet snel­ler van hand tot hand gaat. “Jon­ge­ren, die pri­va­cy en ge­bruiks­ge­mak be­lang­rijk vin­den, gr­ijpen daar­om naar de smartpho­ne. ‘In­ter­net­dien­sten raken steeds meer ge­per­so­na­li­seerd. Jon­ge­ren wil­len niet de hele tijd moe­ten in- en uit­log­gen op hun Fa­cebook­pro­fiel’,” zegt iMinds-onderzoeker Lieve de Marez. Het artikel sluit met de opmerking dat er voor de ta­blet nog wel toe­komst is bij ouderen en gezinnen met kinderen.

10 nov

Wanneer is een app educatief?

In de diverse app-stores worden duizenden en duizenden apps aangeboden als ‘educatief’. De vraag is of degenen die deze apps ontwikkelen voldoende kennis van zaken hebben om deze dit label mee te geven. In een publicatie in Psychological Science in the Public Interest worden een aantal voorwaarden beschreven waaraan een app moet voldoen om educatieve waarde te hebben:

 1. Apps moeten ‘mind-on’ en niet ‘mind-off’ zijn
  Hoewel directe feedback door velen wordt gezien als een van de (educatieve) meerwaarden van tablets, mobieltjes en andere apparaten met ‘touchtechnologie’ in het onderwijs, is deze feedback naar aanleiding van een ‘swipe’, ‘tap’ of ‘shake’ niet genoeg om apps het label educatief mee te geven. Volgens de onderzoekers is er pas sprake van leren wanneer kinderen actief moeten werken aan problemen en hun mogelijke oplossingen (minds-on).
 2. Apps moeten zorgen voor betrokkenheid en niet voor afleiding
  Veel apps bevatten allerlei toeters en bellen die afleiden van de leertaak. Denk aan in-app games, allerlei geluiden in digitale prentenboeken, plaatjes die bewegen etc. Kinderen zijn hierdoor snel afgeleid en het heeft een negatieve invloed op het leren en concentreren op de leertaak. Het is daarom belangrijk om je steeds af te vragen of de extra’s in een app leerlingen hinderen of helpen bij de leertaak.
 3. Apps moeten betekenisvol zijn
  Dat apps zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen is bekend. Maar daarnaast moet ook duidelijk zijn wat er geleerd wordt in de app, waarom dit belangrijk voor hen is en hoe het gebruikt kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan het verdelen van een taart in stukken om te leren delen.
 4. Sociale interactie via een app stimuleert het leren
  Uit een onderzoek waarin kinderen via ‘live’ interactie, digitale interactie (bv. Skype) of via een video de betekenis van een nieuw woord werd geleerd, bleek dat zij het beste leerden middels sociale interactie. Om deze reden moedigen nieuwe apps kinderen aan om samen met vrienden of hun ouders te spelen. Maar ook het idee van een sociale interactie met bijvoorbeeld Elmo of Mickey Mouse heeft de potentie tot meer betrokkenheid en een positieve invloed op leren.

Betekent bovenstaande dat als we maar rekening houden met deze vier voorwaarden een app altijd een positief effect op het leren heeft? Natuurlijk niet! Dat blijft een zaak van afstemmen op, inpassen in de leerlijn, leerdoelen voor ogen houden, onderzoeken of het gewenste leereffect bereikt is etc. Maar het is zeker de moeite waard om te overdenken alvorens een app aan te schaffen en in te zetten.

Lees ook: kies story-apps zonder interactie voor kinderen