24 aug

Is de tablet passé onder jongeren?

“Tablet helemaal passé”, kopt De Tijd. Bij 16- tot 25-ja­ri­ge zakte het per­cen­ta­ge ta­blet­ge­brui­kers terug van 57 naar 28 pro­cent. In het artikel geven zij een aantal verklaringen daarvoor. Zo zou bijvoorbeeld de smartpho­ne de rol over nemen van de ta­blet, onder andere omdat de grens tus­sen bei­den sterk ver­vaag­de en smartphones steeds groter zijn geworden. Daarnaast is een smartpho­ne ook een ‘per­soon­lij­ker’ toe­stel, ter­wijl een ta­blet snel­ler van hand tot hand gaat. “Jon­ge­ren, die pri­va­cy en ge­bruiks­ge­mak be­lang­rijk vin­den, gr­ijpen daar­om naar de smartpho­ne. ‘In­ter­net­dien­sten raken steeds meer ge­per­so­na­li­seerd. Jon­ge­ren wil­len niet de hele tijd moe­ten in- en uit­log­gen op hun Fa­cebook­pro­fiel’,” zegt iMinds-onderzoeker Lieve de Marez. Het artikel sluit met de opmerking dat er voor de ta­blet nog wel toe­komst is bij ouderen en gezinnen met kinderen.