25 sep

Les Pabo: Moderne media en (digi)pesten

Doelen

Aan het einde van deze les:

  • ken je de verschillen tussen plagen en pesten
  • kun je verschillende vormen van digitaal pesten benoemen
  • heb je zicht  op verschillende bronnen die je kunt raadplegen bij pesten in de klas
  • heb je meer zicht op de inhoud van een pestprotocol op school
  • heb je een tool voor een gesprek over omgangsregels op sociale media

Opdracht 1
Luister onderstaand radiofragment (5:16). Wat raakt je?  Herken je het beeld? Wordt er op jouw stageschool ook gepest? Ken je voorbeelden? Hoe werd daar mee omgegaan? Bespreek met elkaar.

Opdracht 2
Wanneer hebben we het eigenlijk over pesten? En wanneer over plagen?
Gebruik onderstaande bronnen eens om dat te onderzoeken. Maak in tweetallen een woordweb. De helft van de klas maakt er een over pesten, de andere helft over plagen. Aan het eind van de opdracht maken we 1 gezamenlijk woordweb op het digibord.

Opdracht 3
Bekijk onderstaande video over Freek. Welke vormen van digitaal pesten ken je? Bespreek het in groepen. Heb je zelf een vorm van digipesten ervaren?

Opdracht 4
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Wat betekent dit voor uw school?
De wet schrijft voor dat scholen:

  • Aan een inspanningsverplichting moeten voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
  • het effect van het veiligheidsbeleid periodiek moeten monitoren;
  • De volgende taken bij tenminste één persoon moeten beleggen:

– het coördineren van anti-pestbeleid;
– het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten (bron: Leraar24)

Voorafgaand aan de les hebben we jullie gevraagd om het pestprotocol van je stageschool op te zoeken of in de schoolgids te kijken wat er over staat. Weet jij wat je moet doen als er gepest wordt op school?

Opdracht 5

In veel bovenbouwgroepen zijn er in Whatsapp klassengroepen. De kinderen praten hier 24/7 met elkaar, delen dingen met elkaar, maken grapjes. Wat voor de een een geintje is, is voor de ander soms net een stapje te ver. En soms wordt er ook in deze groepen gepest. Wat is de rol daarvan van de school? Hoe maak je het bespreekbaar in de klas?

Ga in groepen aan de slag met de les WhatsHappy. Vul het formulier eens in voor de klassenapp van jezelf. Zet daarna de stap naar je eigen stage. Is dit bruikbaar in je eigen praktijk? Hoe zou je het aanpakken?

Bronnen